⚖️ قذف، عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري. ⚖️ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ⚖️ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن،هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود ⚖️ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»،قذف مادر وی محسوب می‌شود. ⚖️ حد قذف: 80 ضربه شلاق ⚖️ قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف: 1. بالغ 2. عاقل 3. مسلمان 4. معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. ⚖️ قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد. ⚖️ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. ⚖️ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد ⬅️ 34 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 ⚖️ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر‌‌ همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد. ⚖️ حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. ⚖️ کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک،حد مستقلی بر او جاری می‌شود. ⚖️ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت،اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود. ⚖️ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 ⚖️ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد. ⚖️ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. ⚖️در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.